15 juni 2020

Woonvisie Reimerswaal

Tijdens de besluitraad van 14 april heeft de gemeenteraad de woonvisie voor Reimerswaal behandeld. De SGP heeft hier een duidelijke visie op, en per kern hebben we een aantal speerpunten aangegeven. Onze bijdrage in de eerste termijn is hier weergegeven.

-----------------------------------------------------------

Besluitraad d.d. 14-04-2020:

Agendapunt 12. Woonvisie

In de bijdrage van mijn collega Daniel van Iwaarden hebben we als SGP fractie al eerder aangegeven dat we blij zijn met deze Woonvisie voor de gemeente Reimerswaal. Realistisch, duidelijk en concreet. We weten nu per woonkern welke keuzes gemaakt moeten worden. We willen de scheidende wethouder bedanken voor dit helder stuk wat er ligt. Er is veel werk verricht en er staat genoeg op papier. Maar voorzitter, nu moet dit allemaal nog van het papier afkomen. Met andere woorden: het moet nu gerealiseerd gaan worden. Want wij zijn echt van mening dat de woonvisie: realistisch, duidelijk en concreet is, zoals ik al aangaf. Een mooie taak voor de nieuwe wethouder om hierop voort te gaan en deze plannen daadwerkelijk van het papier te gaan halen. Met (hopelijk) unanieme steun van de raad en het college. En daar komt wel een belangrijk punt om de hoek: de uitvoering in de tijdsplanning bij leven en welzijn. Want wat de SGP fractie betreft moet en kan er nu echt gas gegeven worden. Met als ‘rode lijn’ dat er in elke kern levensloopbestendig gebouwd moet worden en daarnaast voor elke doelgroep verschillende woningtypen, denk daarbij vooral ook aan (grotere) gezinnen. Doorstroming als gevolg van bouwen voor senioren is daarbij essentieel.

En daarom hadden de fracties van VVD en SGP het voornemen om een motie in te dienen m.b.t. voortgang van woningbouw in de kern Waarde, wellicht met instemming en ondertekening van ook andere fracties in de gemeenteraad. Gezien de omstandigheden m.b.t. corona op dit moment en de soberheid van deze vergadering hebben we ervoor gekozen om dit nu niet te doen.

Wel willen we de portefeuillehouder nadrukkelijk vragen om in de komende maanden met voortvarendheid de mogelijkheden voor woningbouw in het plan Annahof in Waarde te toetsen en verder te ontwikkelen, nu er een plan voor woningbouw ontwikkeld lijkt te worden. Daarnaast willen we ook vragen om alvast de voorbereidingen voor woningbouw in het plan Dorpszicht urgentie te geven voor het verder ontwikkelen als bouwlocatie in de kern Waarde, zodat mogelijk na invulling van Annahof, in plan Dorpszicht stapsgewijs verder gebouwd kan worden.

In oktober/november 2020 bij leven en welzijn, willen we graag opnieuw van de portefeuillehouder de stand van zaken weten, en dan bezien of het plan tot het op korte termijn ontwikkelen van Annahof een haalbare kaart is. Aan de hand daarvan zullen de fracties van VVD en SGP, wellicht in samenwerking van meer fracties, overwegen om een motie in te dienen om verder ‘gas’ te geven op het ontwikkelen van woningbouw in plan Dorpszicht.”

Dit wat betreft de woonkern Waarde.

Als het gaat om de andere woonkernen dan wil de SGP fractie graag nog twee woonkernen noemen waar, wat ons betreft, echt snel tot ontwikkeling van bouwmogelijkheden besloten moet worden. Dat betreft:

- De kern Rilland. We hebben nog niet zo lang geleden tijdens de informatieavond van de Stec Groep, gehoord van de aanwezigen van de dorpsraad in Rilland dat nieuwbouw echt urgentie heeft, om op termijn de kern Rilland leefbaar te houden. We willen dan ook pleiten om de huidige nieuwbouwwijk ‘achter het klooster’ De Werfkampen, op korte termijn verder te ontwikkelen.

- De kern Oostdijk: uit informatie blijkt dat er diverse belangstellenden zijn om bouwgrond te kopen voor nieuwbouw. Ook voor deze woonkern, die in 2018 nog is uitgeroepen tot het ‘jongste dorp’ van Zeeland, is het heel belangrijk dat er bouwgrond beschikbaar komt en blijft.

Hiervoor zou aangesloten kunnen worden bij de woningen in de hoek Ommegank/Rabeelshoek.

Nog kort iets over de woonvisie van de SGP voor de andere woonkernen in Reimerswaal:

- Krabbendijke: met snelheid het plan Roseboom ontwikkelen en alvast aanstalten maken om plan Kelders woningbouwrijp te maken. Zodat er geen vacuüm ontstaat nadat plan Roseboom gerealiseerd is. De SGP fractie wil, zoals ook al eerder raadsbreed is aangegeven, echt snelheid op het ontwikkelen van plan Roseboom, graag nog dit jaar.

- Kruiningen: kleinschalige toevoegingen en inbreiden in de woonkern, zodat er enkele tientallen woningen aan de bestaande woningvoorraad toegevoegd kan worden.

- Hansweert: voor de kern Hansweert wil de SGP aansluiten bij het advies in de Woonvisie: voorkeur naar realisatie van woningbouw binnen het gebied ten zuiden en oosten van de Sloestraat. Ook is in Hansweert de bouw van levensloopbestendige woningen belangrijk.

- Yerseke: in deze woonkern is het belangrijk dat er ook voldoende mogelijkheden zijn en blijven voor nieuwbouw. De woonwijk Steehof is daarin belangrijk, en op diverse inbreidingslocaties ontstaan mogelijkheden. Denk daarbij aan de locatie van de ‘oude’ kerk van de Ger. Gemeente. Als de inbreidingslocaties vol zijn, dan pleit de SGP voor nieuwe bouwgrond in een nieuw te ontwikkelen woonwijk. Graag ook hier geen vacuüm laten ontstaan maar op tijd beginnen zodat het e.e.a. op elkaar kan aansluiten.

Voorzitter, dit is de woonvisie van de SGP fractie: concreet en duidelijk. We hebben er alle vertrouwen in dat de nieuwe wethouder dit voortvarend ter hand zal nemen, binnen de mogelijkheden die er zijn. Hopelijk met unanieme steun van de raad. De SGP fractie zal er zeker zijn schouders onder zetten. We verwachten echt dit kalenderjaar al wel de eerste resultaten. En we stellen het op prijs dat de raad steeds op de hoogte gehouden blijft worden over de voortgang van woningbouw in de zeven woonkernen in Reimerswaal.

Namens de SGP- fractie,

Leonard Harthoorn

Tijdens de besluitraad van 14 april heeft de gemeenteraad de woonvisie voor Reimerswaal behandeld. De SGP heeft hier een duidelijke visie op, en per kern hebben we een aantal speerpunten aangegeven. Onze bijdrage in de eerste termijn is hier weergegeven.