3 november 2020

Zanddijk – besluitraad 27 oktober 2020

Op dinsdag 27 oktober 2020 is in de gemeenteraad van Reimerswaal een voorstel behandeld om vanuit Gemeente Reimerswaal richting de Provincie onze voorkeur uit te spreken voor tracé roze/zwart. Tracé roze/zwart is het tracé waarbij de Zandijk verbreed wordt. SGP Reimerswaal heeft daarbij voor dit voorstel gestemd. In dit artikel lichten we die keuze iets uitgebreider toe.

 

Zowel het college als de gemeenteraad heeft zich vorig jaar al vaker uitgesproken dat het poldertracé de voorkeur heeft van Reimerswaal. En niet alleen het college en de gemeenteraad, maar ook tal van belangengroepen uit onze gemeente hebben hun voorkeur uitgesproken voor het poldertracé.

Voor de helderheid: Er is altijd sprake geweest van twee soorten tracés. Dijktracés en Poldertracés. Van zowel de dijktracés en de poldertracés zijn twee alternatieven in omloop geweest. Vier alternatieven totaal dus.

Waarom is gekozen voor dit alternatieve ‘roze/zwart’ tracé?

1. Gedeputeerde Staten heeft ons in 2019 in een presentatie duidelijk uitgelegd dat zonder steun van het rijk er niet voldoende budget is om een poldertracé te realiseren.

2. Gedeputeerde Staten heeft na overleg met het rijk ons laten weten dat het rijk niet mee zal financieren aan de verplaatsing van een afslag op de A58.

3. Gedeputeerde Staten heeft vervolgens besloten om tracé Bruin als voorkeursalternatief aan te wijzen.

4. De raad van Reimerswaal heeft, gezamenlijk met het college, in een bijeenkomst aan het begin van dit jaar gezamenlijk besloten dat, nu duidelijk werd dat een poldertracé geen haalbare kaart zou zijn, het dijktracé roze/zwart dan onze alternatieve voorkeur had boven het door Gedeputeerde Staten voorgestelde dijktracé bruin.

5. Die gezamenlijke keus is vervolgens door het college schriftelijk gecommuniceerd naar gedeputeerde staten.

6. Ondertussen hebben we begrepen dat ook duidelijk is geworden dat het rijk niet alleen financiering ontzegt, maar ook zelfs niet wil meewerken aan de verplaatsing van een afrit op A58. En dat is noodzakelijk voor de aanleg van een poldertracé.

Overigens is het belangrijk om te vermelden dat gemeente Reimerswaal op 27 oktober geen besluit heeft genomen over welk tracé aangelegd zal worden. Dat gebeurt in Middelburg. En dat brengt ons enerzijds in een makkelijke positie. Want we kunnen natuurlijk gemakkelijk stellen dat we, net als vorig jaar, nog steeds erop aandringen dat de Provincie die tientallen miljoenen uit de kast tovert en alsnog het poldertracé aanlegt. We kunnen alle feiten die hierboven genoemd zijn natuurlijk naast ons neerleggen. En als de Provincie straks kiest voor roze/zwart, dan is het tenminste niet onze schuld.

Maar dat is niet hoe het hoort als betrouwbare en verantwoordelijke overheid. Alles wijst erop dat het Provinciebestuur er alles aan heeft gedaan om de wensen van alle belangengroepen en ook de oorspronkelijke wens van onze raad en het college te onderzoeken. We mogen dat niet zomaar onder stoelen of banken schuiven. Daarbij moeten we blij zijn dat Gedeputeerde Staten de noodzaak van de Zandijk zo hoog op de agenda heeft staan. De Provincie heeft ook andere prioriteiten, ook op het gebied van infrastructuur. We hoeven niet naïef te zijn, en dat ontkennen. En net als wij dat in Reimerswaal moeten doen, moet ook de provincie prioriteiten stellen in haar begroting. Daar moeten we grondig rekening mee houden. En als wij als raad onze verantwoordelijkheid kennen ten aanzien van de veiligheid op een belangrijke verkeersader in onze gemeente, dan mogen we niet weglopen of tegenwerken in een fase waarin de oorspronkelijke wens niet in vervulling lijkt te gaan. En wanneer werken we dat tegen?

1.      Als we zonder zelf de portemonnee te trekken vol blijven houden dat Middelburg het poldertracé wel kan betalen

2.      Als we na bijna twee jaar actief debat alle argumenten opnieuw met elkaar gaan uitwisselen en daarmee zorgen voor enorme vertragingsfactor

3.      Als we terugkomen op een keus die we eerder al gemaakt hebben.

De SGP wil graag dat er een oplossing komt voor het veiligheidsprobleem op de Zandijk. En daarom hebben wij dit besluit gesteund. En dat is dus niet omdat we tegen tracé rood, het poldertracé zijn.

Lijkt het dan allemaal zo makkelijk? Schuiven we daarmee alle bezwaren maar gewoon aan de kant? Nee! Wij kunnen ons ontzettend goed inleven in het feit dat er bij een dergelijke keus inwoners zijn die zich benadeeld voelen omdat er een ingrijpende verandering voor de deur staat. Omwonenden die hier helemaal niet op zitten te wachten. Ondernemers die in spanning zitten wat voor effect de aanlegperiode en de nieuwe situatie heeft op hun bedrijf waar ze iedere dag 100% voor gaan. Belangengroepen die graag zien dat er een andere keus wordt gemaakt. Ieder met zijn of haar moverende redenen. En daar willen we niet zonder meer overheen stappen. Tijdens dit hele proces hebben voor onze fractie altijd alle belangen onderwerp van gesprek geweest. We voelen geen enkele behoefte om dat te relativeren voor mensen die dat direct aangaat, zoals de direct omwonenden.

De steun voor roze/zwart, die we uitgebreid hebben toegelicht, hebben we dan ook gegeven in het vertrouwen dat de provincie op een nette en correcte wijze omgaat met diegenen die direct betrokken zijn en benadeeld worden door en tijdens de eventuele aanleg van het roze/zwart tracé. In het vertrouwen dat de provincie ook een acceptabele oplossing realiseert tijdens de periode van aanleg en in het vertrouwen dat de provincie haar huiswerk goed heeft gedaan ten aanzien van het onderzoek naar de verschillende tracés.

Tijdens het raadsdebat bleek dat een aantal partijen (VVD, CU, CDA) terugkwamen van hun eerder ingenomen standpunt in januari 2020. Waar zij voorheen nog zich uitspraken voor tracé roze/zwart als beste alternatief, kwamen zij daar nu weer van terug.

Het is maar net hoe je met informatie omgaat. Vertrouwen we op informatie, of vertrouwen we informatie niet. Dat gaat dus niet over bangheid, ook niet over angst en ook niet over lef. Dat gaat over realiteit. Dit hele traject is gestart met een periode van informatie. Welke oplossingen zijn er, en wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden. Er is vanuit de hele raad en ook het college een tijd geweest van idealisme. We wilden graag samen het poldertracé. En dat is goed, een ideaal nastreven. We hebben een doel gesteld en daar vervolgens alles aan gedaan om dat te behalen. Daarna is veel informatie boven water gekomen. Daarmee is een tijd gekomen van realisme. Onze idealen bleken namelijk niet uitvoerbaar. Onze idealen zijn dus niet vervlogen, maar zijn niet mogelijk. En het leek er in het begin van dit jaar op dat we ook die periode van realisme weer samen zouden optrekken als college en voltallige raad. We waren het met elkaar eens in januari!

 

Als overheid moeten we nu onze verantwoordelijkheid nemen. Aangezien er nog maar twee tracé keuzes mogelijk zijn, moeten we nu kiezen voor het tracé wat voor Reimerswaal de beste keus is op basis van realistische informatie. Dat is geen angst, maar dat is lef tonen. Bang moeten we pas worden als we het vertrouwen in de provincie opzeggen en daarmee het risico nemen dat die ruim 10.000 automobilisten op de Zandijk voorlopig geen uitzicht krijgen op een oplossing voor de verkeersveiligheid.

 

We willen ook nog onderstrepen dat wij simpelweg te handelen hebben met de informatie die we krijgen. En die informatie is zeer duidelijk: provincie ziet geen mogelijkheden om een poldertracé aan te leggen, om allerlei redenen. Dat is voor ons gewoon een feit. Sommigen proberen dat in twijfel te trekken, maar daar schieten wij helemaal niets mee op. Er is geen reden om aan te nemen dat de provincie een spelletje met ons speelt of dat er slechte deskundigen zouden werken. In de raad hebben we gezegd: ‘’En wie dat dan wel vindt, die moet zich melden bij de Provincie. Daar moeten wij het hier niet over hebben met elkaar’’.

 

Moeten wij dan maar zwijgen en de provincie helemaal vrij laten in hun opinievorming? Nee! De provincie heeft twee tracés over waaruit zij kan kiezen. Tracé bruin en tracé roze/zwart. Wij hebben uit die twee een voorkeur voor roze/zwart, en daar hebben we ons op 27 oktober voor uitgesproken!

 

Daniël van Iwaarden