5 april 2019

Zonneparken

Dinsdag 2 april werd tijdens de gemeenteraadsvergadering een voorstel behandeld om diverse locaties in Reimerswaal aan te wijzen als locatie voor grondgebonden zonneparken. Als SGP-fractie hebben we aangegeven voorstander te zijn van het gebruik van primaire en onuitputtelijke energiebronnen als zon, wind en water. Echter in het creeren van mogelijkheden voor het realiseren van zonneparken zijn wij vooralsnog erg terughoudend. Onderstaand kunt u kennis nemen van de bijdrage van de SGP fractie.

 

Bijdrage opinieraad 2 april

Zonneparken

Dank u wel voorzitter

We worden vanavond gevraagd een opinie te vormen over het aanleggen van grootschalige zonneparken in het buitengebied. De aanleiding daartoe is dat er enkele initiatieven zijn voorgelegd aan het college. En het is een goede zaak dat het college hierop niet te afwachtend reageert maar voortvarend de actie onderneemt om beleid hierin op te stellen.

Echter wat daarbij het gevaar is, dat op dit gebied beleid gemaakt wordt terwijl het nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van het nog op te stellen duurzaamheid- en klimaatbeleid. Ik denk dat we het er over eens zijn dat dit dan eigenlijk de omgekeerde volgorde is. Dit maakt ons dan ook wat voorzichtig om een heel definitief oordeel te vormen, en ik zal vanavond dan ook vooral onze denkrichting en onze vragen meegeven.

Als SGP-fractie geloven we dat God de aarde geschapen heeft en dat wij daar als mensen een plaats op gekregen hebben met de opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. De schepping te beheren.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat “Rentmeesterschap in het bouwen en bewaren van de natuur het gemeentelijk uitgangspunt is, wanneer het gaat om duurzaamheid en milieu”. En “het dragen van verantwoordelijkheid voor de volgende generaties zal de basis zijn voor lokale beleidsvoornemens”.

Het gebruik maken van natuurlijke, onuitputtelijke bronnen zoals zon, wind en water past heel goed in de zojuist geschetste visie. De vraag is dan natuurlijk wel op welke manier we gebruik maken van deze energiebronnen. En wat de misschien de minder duurzame kanten en gevolgen zijn aan het gebruik van deze natuurlijke energiebronnen.

Kan het opofferen van landbouwgrond aan zonneparken, rentmeesterschap in het bouwen en bewaren van de natuur genoemd worden? Landbouwgrond die in ons land steeds schaarser wordt, of grond die iets minder geschikt is voor landbouw waar de natuur de vrijheid krijgt. Deze grond wordt in ons land steeds schaarser door uitbreiding van steden en industrie. Is het verantwoord om van die grond dan ook nog hectares te gaan gebruiken om vol te leggen met zonnepanelen, zolang er in Nederland nog heel veel daken zonder zonnepanelen zijn. Wij hebben daar grote twijfels over. Natuurlijk levert het financieel meer op om een paar hectare landbouwgrond onder de zonnepanelen te leggen dan verschillende wat kleinere daken. Maar ons motief voor zonneparken is toch niet de winstgevendheid, maar het verantwoord omgaan met de natuur.

Een vraag in het verlengde hiervan is wat het doet met de kwaliteit van de grond waarop de zonnepanelen geplaatst worden. Deze ligt altijd in de schaduw, en wordt niet meer op de natuurlijke manier bloot gesteld aan regen. Verarmen we de grond niet zodanig dat deze in ieder geval de eerste jaren niet meer geschikt zal zijn voor landbouw? Is dat verantwoording nemen voor de volgende generaties?

En hoe garanderen we dat de zonnepanelen nadat deze economisch niet meer rendabel zijn van de zonneparken verwijderd worden en er of nieuwe geplaats worden of de grond teruggegeven wordt aan de natuur of voor landbouw gebruikt gaat worden. Kunnen wij bij initiatiefnemers garanties krijgen dat de zonneparken ook opgeruimd worden. Of wordt er over zeg 20 jaar in deze raadszaal gesproken over het probleem van vele hectares zonnepark die niet opgeruimd worden en die een zorgen voor een verpauperde aanblik van ons landschap? Hoe kunnen we zorgen dat initiatiefnemers, ook als dat op termijn grote investeerders worden met geen enkele lokale binding die verantwoording nemen. Volgens ons is dit met name een taak voor ons als overheid.

Wij zouden er verder een voorkeur aangeven om in ieder geval heel specifiek te bestemmen. Ik bedoel daarmee een bestemming die echt alleen ruimte bied aan zonnepanelen. Geen bestemming waarin heel veel mogelijkheden liggen en over enkele jaren ongewenste ontwikkelingen plaats kunnen vinden op die locaties.

Een andere vraag die we hebben: Is er ook een mogelijkheid om een termijn te stellen aan een bepaalde bestemming. Uiteraard met mogelijkheid tot verlenging, maar dan creëer je wel dat er over enige tijd een moment van nieuwe overweging komt.  

 

In het raadsvoorstel wordt over verschillende onderdelen iets gezegd:

Aangegeven wordt dat de landschappelijke inpassing op een goede manier vorm gegeven moet worden. Het mag duidelijk zijn dat dit van groot belang is we kunnen daarin de geschetste lijn goed volgen.

Een bijdrage aan een duurzaamheidsfonds is iets waar best aan gedacht kan worden en wat er voor kan zorgen dat lokale  duurzaamheidsmaatregelen die financieel minder winstgevend zijn, maar wel voor verduurzaming zorgen toch gefinancierd kunnen worden.

Clustering van zonneparken ligt eigenlijk in het verlengde van landschappelijke inpassing en is daarom ook iets wat zeker onze voorkeur zou hebben.

De keuze voor locaties in de buurt van grote infrastructurele werken, hoogspanningsmasten, windmolens e.d met goede mogelijkheden voor levering op het net zijn ook keuzes die in onze optiek goede keuzes zijn. Er ligt een voorstel voor zonnepanelen op het water, daar zijn wij zeker niet direct negatief over.

Dus mochten we werkelijk de keuze maken voor zonneparken dan kunnen wij ons inde gestelde randvoorwaarden zoals genoemd in het raadsvoorstel een grote lijnen wel vinden.

Echter zoals geschetst hebben wij op dit moment nog wel twijfels en de nodige vragen of we de keuze moeten maken om de verschillende gebieden zoals in het raadvoorstel genoemd te gaan bestemmen als zonnepark zolang er nog zoveel dakoppervlak onbenut is.

Dank u wel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Coalitieakkoord

Rentmeesterschap in het bouwen en bewaren van de natuur is het gemeentelijk uitgangspunt, wanneer het gaat om duurzaamheid en milieu. Daarbij hebben wij een ambitie voor het opzetten, vormgeven en kwantificeren van de klimaat- een duurzaamheidsdoelstellingen voor de gemeente Reimerswaal, in relatie tot de provinciale en landelijke klimaatdoelstellingen. Deze ambities raken ook instanties, bedrijven en burgers buiten de directe invloedsfeer van de lokale overheid. Ondanks dat gegeven, zal de bewustwording en het dragen van verantwoordelijkheid voor de volgende generaties, de basis zijn in de lokale beleidsvoornemens

14.2.3 Middels een Gemeentelijke klimaatagenda stemmen wij onze ambities af op de mogelijkheden in energietransitie en verantwoord duurzaamheidsbeleid. Concreet betekent dit een onderzoek naar onder andere de mogelijkheden van verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, het stimuleren van ondernemers en particulieren binnen de gemeentelijke ambities van het klimaatbeleid, het ‘gasloos’ bouwen en het verkennen van de mogelijkheden voor de bouw van ‘ecowoningen’.