2 januari 2024

Aanpak vuurwerkoverlast heeft onze aandacht

De jaarwisseling is weer achter de rug. Dat gaat helaas niet zonder de onnodige overlast van vuurwerk. Vanuit de gemeenteraad is er een werkgroep actief om vuurwerkoverlast te verminderen. 

Namens de raad nemen dhr. Smet (LR), mevr. Sinke (PVDA) en dhr. Zandee (SGP) deel aan deze werkgroep. Na een oproep in Het Advertentieblad zijn er ook enkele bewoners uit Krabbendijke en één uit Yerseke aangesloten bij deze werkgroep.

De aanleiding om deze werkgroep op te richten is een bewonersavond die gehouden is in de Meiboom in Krabbendijke in november 2022. Tijdens deze avond kwam naar voren dat er veel overlast ervaren wordt in de periode naar de jaarwisseling. Vanuit inwoners zijn er die avond verschillende punten naar voren gekomen om de overlast van vuurwerk te verminderen, zoals meer handhaving, cameratoezicht, duidelijk meldpunt, aansprekende communicatiemiddelen voor jongeren etc.

Als werkgroep zijn we in augustus bij elkaar gekomen en is er geconstateerd dat de genomen maatregelen tijdens de jaarwisseling niet het gewenste effect hebben opgeleverd. Om die reden is er een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van september en deze is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. In de motie wordt opgeroepen  om een hardere aanpak van vuurwerk vandalisme, veroorzaakte schade te verhalen op de daders, meldingen serieus te behandelen en terug te koppelen aan de melders en te lobbyen bij het Rijk voor meer politie inzet. Eind oktober is er overleg geweest tussen de raadsleden van de werkgroep en enkele medewerkers van het gemeentehuis over de uitvoering van deze motie. Na een herhaalde oproep om inwoners te betrekken bij de werkgroep is er begin december nog een bijeenkomst geweest om te bespreken hoe de overlast tot nu toe ervaren wordt en anderzijds om nog meer ideeën voor de aanpak van vuurwerkoverlast op te halen en de ondersteuning die bewoners nodig hebben om zelf zaken op te pakken. Verder worden er maatregelen besproken die mogelijk nog ingezet kunnen worden en die deels ook al uitgevoerd worden:

Naast de inmiddels ingediende motie wordt er een verslag aangeboden van de bijeenkomsten van de werkgroep aan het college. Begin 2024 zal het college met een plan van aanpak komen voor de aanpak van vuurwerkoverlast.