20 juli 2022

Dit zijn de portefeuilles van het nieuwe college

De wethouders voor de nieuwe bestuursperiode zijn op dinsdag 12 juli geinstalleerd. Inmiddels hebben zij ook hun portefeuilles verdeeld. Hieronder ziet u een overzicht van de portefeuilleverdeling van de wethouders in Reimerswaal. 

Wethouder Maarten Both

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke ordening
 • Openbare werken

Onderwerpen:
Strategische gronden
Gronden niet in exploitatie
Herinvulling gasfabriekterrein Krabbendijke
Veilingterrein Krabbendijke
Herbestrating/asfaltering
Straatverlichting
Verkeersmaatregelen en straatmeubilair
Gladheidbestrijding en straatreiniging
Vergunningen kabels en leidingen
Bouwgrondexploitatie (bedrijventerreinen)
Erfpachtgronden (bedrijventerreinen)
Monumenten
Openbaar groen
Recreatievoorzieningen
Riolering
Afval
Begraafplaatsen
Ruimtelijke ordening
Bouwgrondexploitatie
Erfpacht particulieren
Exploitatie woningen/gebouwen
Dorpsvernieuwing

Projecten:
Versnelling woningbouw
Ontwikkelperspectief Krabbendijke
Natuurspeeltuin Den Inkel
Uitbreiding speelvoorzieningen in kernen
Omgevingswet
Ontsluiting Yerseke

Wethouder Nico van der Hoest

Portefeuilles:

 • Financiën
 • Vergunningverlening
 • Handhaving
 • Milieu
 • Klimaat/energie

Onderwerpen:
Dividenden
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Overige belastingen
Algemene uitkering gemeentefonds
Overige baten en lasten
Vennootschapsbelasting
Mutaties reserves
Saldo begroting van baten & lasten na bestemming
Millieubeheer
Klimaatbeleid
Omgevingsvergunningen

Projecten:
Verplaatsen sportvelden Krabbendijke
Groene Kamers van Rilland

Wethouder Ad Meeuwsen

Portefeuilles:

 • Sociaal Domein
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg

Onderwerpen:
Wijkteams eerstelijns WMO
Uitkeringen BUIG
Verbetering inkomenssituatie
Minimabeleid
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
Trajectbegeleiding
Inburgering nieuwkomers
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen WMO
Huisvesting onderwijs
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Maatschappelijke ondersteuning
Jeugd, vrijwilligers en ouderen
Preventietrajecten
Kindcentra
Wijkteams (eerstelijns) jeugd
Maatwerk dienstverlening 18+
Individuele voorzieningen jeugd
Opvang en beschermd wonen WMO
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd
Openbare gezondsheidszorg

Projecten:
Arbeidsmigranten

Wethouder Martien van Overloop

Portefeuilles:

 • Economie
 • Sport en cultuur
 • Evenementen
 • Havens

Onderwerpen:
Jachthaven
Vissershaven
Handel en ambacht
Economische promotie
Evenementen
Ondersteuning sportverenigingen
Sportvelden en tennisbanen
Binnensportaccommodaties
Zwembad
Cultuur
Museum
Bibliotheken
Natuurbescherming
Recreatie en toerisme
Kermis
Sociaal cultureel werk
Dorpshuizen 

Projecten:
Dijkverzwaring Hansweert
Voormalige kinderboerderij Hansweert(van droom naar daad)
Uitbreiding bedrijventerreinen
Tehaere Yerseke
Centrum Yerseke