7 november 2023

Geen steun voor consequent vlaggenbeleid

De afgelopen weken hebben wij kennis genomen van het verzoek van inwoners van onze gemeente om de Israëlische vlag te hijsen op het gemeentehuis naar aanleiding van terroristische aanslagen op de bevolking van Israël op 7 oktober. Het standpunt van de gemeente Reimerswaal dat alleen de Nederlandse vlag gehesen wordt conform het vlagprotocol en dat verzoeken voor het hijsen van andere landen-vlaggen of vlaggen van bepaalde verenigingen, groepen van mensen en/of inwoners daarom worden afgewezen roept vragen en onbegrip op.

In Reimerswaal hijsen we immers wel de regenboogvlag op 11 oktober. Waarom dan wel de regenboogvlag en niet de Israëlische vlag, is de logische vraag die inwoners stellen. Wij delen de mening van onze inwoners dat hier sprake is van inconsequent beleid. Daarom hebben we besloten om een voorstel in te dienen tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 7 november om deze inconsequentie op te heffen. 

Toen wij enkele jaren geleden in deze raad de discussie gevoerd hebben over het hijsen van de regenboogvlag zijn wij duidelijk geweest in onze argumenten om hier tegen te stemmen.

In de eerste plaats zien wij de regenboog als een teken van Gods trouw. Het doet ons pijn dat de regenboogvlag op 11 oktober in onze gemeente voor iets anders gebruikt wordt.

Voor ons zijn alle mensen als schepsel van God gelijkwaardig. Het klopt dat wij ten aanzien van de uitingsvormen van LHBT’ers zoals een homohuwelijk een andere positie innemen dan de nu heersende norm. Wij zijn er van overtuigd dat deze uitingsvormen in strijd zijn met Gods Woord.

Nee, wij zijn niet tegen LHBTI’ers. Uit onze overtuiging volgt namelijk óók dat als LHBTI'ers  worden bedreigd of op een andere manier onheus worden bejegend, de SGP zich achter hen op zal stellen. Ook dát is Bijbels. We staan voor de veiligheid van iedereen, óók van de LHBTI-gemeenschap, ook voor de veiligheid van de staat Israël, en ook voor de veiligheid van Palestijnse burgers.

En dat brengt ons bij het tweede argument wat ook de aanleiding is voor deze motie.

Het is inconsequent om wel de regenboogvlag te hijsen maar bijvoorbeeld niet de Israëlische vlag. Dit leid ertoe dat wij wel uiting geven aan de zorgen die we hebben voor de ene groep, maar geen oog lijken te hebben voor de zorgen van een andere groep. Deze inconsequentie zorgt voor verwarring en polarisatie. Is het belang van de ene groep dan belangrijker dan dat van de andere groep?

Wij zijn van mening dat dit onderscheid niet gemaakt moet worden en hebben daarom onderstaande motie ingediend. 

De raad van de gemeente Reimerswaal, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2023

Onderwerp
Vlagprotocol

De Raad,

kennisgenomen hebbende

  • van het verzoek van inwoners in de gemeente Reimerswaal om de Israëlische vlag te hijsen n.a.v. de terroristische aanslagen op de bevolking van Israël op 7 oktober 2023;
  • van het vlagprotocol dat gehanteerd wordt in de gemeente Reimerswaal; 

Constaterende

  • dat inwoners zich afvragen waarom er in de gemeente Reimerswaal geen Israëlische vlag is gehesen, zoals dat in diverse andere gemeenten in Nederland en op het Binnenhof wel heeft plaats gevonden;

Overwegende

  • dat we in Reimerswaal alleen de Nederlandse vlag hijsen volgens het vlagprotocol en andere verzoeken voor het hijsen van andere landen-vlaggen of vlaggen van bepaalde verenigingen, groepen van mensen en/of inwoners worden daarom afgewezen;
  • dat de gemeenteraad heeft besloten om elk jaar op 11 oktober wel de regenboogvlag te hijsen;
  • dat dit voor de inwoners niet consequent is, terwijl men dat wel van de gemeente in haar beleid mag verwachten en het hijsen van de regenboogvlag zorgt daarmee juist voor verwarring en polarisatie;

roept het college op,

  • alleen nog de Nederlandse vlag conform het vlagprotocol te hijsen op het gemeentehuis van Reimerswaal;

en gaat over tot de orde van de dag.

Geen steun
Tijdens de raadsvergadering bleek dat er vanuit de andere partijen geen steun was voor deze motie. 

Wel kwam er een voorstel van Leefbaar Reimerswaal om dagelijks de vredesvlag te hijsen in de gemeente Reimerswaal. Dit voorstel kreeg ook steun van PVDA en haalde daarmee geen meerderheid. 

De motie van de SGP is ingediend door fractievoorzitter Artwin Otte.