16 mei 2023

'Geen zout, maar zoet water in de Yerseke moer bij droogte'

Stichting Het Zeeuwse Landschap en de Provincie Zeeland zijn bezig met een plan om de Yerseke Moer tijdens droge periodes vol te laten stromen met zout water uit het kanaal van Zuid-Beveland. De reden vanuit het Zeeuwse Landschap en de Provincie Zeeland is dat er meer water in het gebied nodig is tijdens neerslag tekort om uitdroging van de veengrond te voorkomen.

Om deze plannen onder de aandacht te brengen van de omgeving is er een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomst op 12 april jl. is veel weerstand geuit vanuit de inwoners van Yerseke en andere belanghebbenden. Naast het feit dat er dus plannen zijn om bij droogte zout water in de moer te laten, was er ook veel kritiek op het verdwijnen van de boomopstand en struikgewassen in de Yerseke Moer. Dat zorgt voor het verdwijnen van veel verschillende diersoorten. 

De fractie van Leefbaar Reimerswaal en SGP Reimerswaal hebben samen een motie ingediend op dinsdag 16 mei om deze zorgen onder de aandacht te brengen van het gemeentebestuur en van de initiatiefnemers. De motie roept op om het voorgenomen plan te herzien en meer onderzoek te doen naar andere mogelijkheden, zoals het toelaten van zoet water in de Yerseke Moer. Tevens roept de motie het gemeentebestuur op om bij het Zeeuwse Landschap aan te dringen op meer bomen en struikgewassen in de Yerseke Moer. 

Het Zeeuws Landschap heeft in een reactie op de motie laten weten begrip te hebben voor de afhoudende reacties. Zij geven aan dat het niet mogelijk is om zoet water in te laten en daarom te kiezen voor zout water. Zij gaan graag in gesprek met het college over deze uitdaging. Daarnaast heeft het Zeeuws Landschap aangegeven in gesprek te willen gaan met de gemeenteraad en de omwonenden over de kritiek op het weghalen van struikgewassen zoals meidoorns. 

De motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Tijdens de raadsvergadering van 16 mei is ook een motie door Leefbaar Reimerswaal ingediend met de strekking om een zoetwaterleiding aan te leggen door Zuid-Beveland, gecombineerd met de aanleg van een waterstofleiding door de regio in 2025. De aanleg van deze waterstofleiding door Zuid-Beveland geeft de landbouwsector een kans om aan te haken voor het realiseren van een zoetwaterleiding. De werkzaamheden die verricht moeten worden hoeven dan deels ook maar één keer plaats te vinden waardoor dit een kostenbesparing oplevert.

Deze motie kon op onze hartelijke instemming rekenen en is ook unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Namens onze fractie is de motie m.b.t. de Yerseke Moer ondertekend door raadslid Johan Sinke, die over dit onderwerp ook het woord heeft gevoerd.