16 mei 2023

Grote investering in onderhoud havens Yerseke

De havendammen van de Pr. Willem Alexander haven en de Beatrixhaven in Yerseke naderen het einde van hun technische levensduur. Daarom sprak de gemeenteraad op dinsdagavond 16 mei over een voorstel van het college om de levensduur van de havendammen met 50 jaar te verlengen middels een grote renovatie.

Tevens is in datzelfde voorstel gesproken over diverse andere onderdelen die voor een opwaardering van het havengebied zorgen, zoals o.a. het creëren van belevingspunten en het plaatsen van een toiletvoorziening. De totale investering behelsde, afhankelijk van de te maken keuzes, een bedrag tussen de 4.4 miljoen en 5.7 miljoen. 

Onderstaand de lijst met keuzes, die uitgevoerd zouden kunnen worden in combinatie met de reconstructie van de havendammen. 

 • Verwijderen havendam (t.h.v. havenmeesterkantoor) incl. extra ligplaatsen 
 • Verplaatsen toegangsbrug + steiger Alexanderhaven
 • Realisatie dijktrap Kettingweg t.h.v. parkeerterrein kijkuit
 • Uitzichtpunt Oosterschelde t.h.v. parkeerterrein Kijkuit
 • Extra parkeerplaatsen Meerpaalweg
 • Drenkelingen vluchtvoorziening t.h.v. oliehandel Steijn
 • Belevingspunt Meerpaalweg
 • Ondergrondse afvalcontainers voor havengebruikers
 • Optie gebruik betonnen zetstenenbinnenzijde
 • Optie Toiletvoorziening parkeerterrein Kijkuit

Tijdens de raadsvergadering bleek dat er bij sommige partijen twijfels waren hoe het zat met de financiële haalbaarheid van de plannen. De komende jaren staat de gemeente namelijk veel grote investeringen te wachten. Het college kon op dit moment die duidelijkheid niet bieden en kwam daarom na een schorsing met het voorstel om te besluiten akkoord te gaan met de noodzakelijke basisinvesteringen a ruim 4.4 miljoen en in juli bij de behandeling van de kadernota (het overzicht van alle geplande investeringen voor de komende jaren) te kijken welke ruimte er is om eventueel te investeren in de extra voorzieningen. Dat voorstel kreeg unaniem steun van de gemeenteraad. 

De basiswerkzaamheden waar de gemeenteraad akkoord op heeft gegeven bestaan uit:

 • Het verwijderen van de bestaande bekleding van de havendammen en het aanbrengen van stortsteen ingegoten met gietasfalt;
 • Het aanbrengen van een kreukelberm (met stenen bestorte berm langs de teen van hettalud van de havendam) de bestaande basalt stenen worden hiervoor hergebruikt;
 • Vervangen golfschotten;
 • Herinrichten parkeerterrein Kijkuit Burenpolder; 
 • Nieuwe oprit Burenpolder (opgenomen als onderzoeksopgave vanwege risico kabels enleidingen);
 • Verbreden wandelpromenade op de kruin van de dijk; 
 • Herinrichting Kettingweg (herstel asfalt + aanleg loopstrook); 
 • Bebording parkeerroute

Bij dit onderwerp is ook een motie van de heer Jumelet van de ChristenUnie aangenomen om te onderzoeken of en wat de mogelijkheden zijn om een trailerhelling aan te leggen in het havengebied. Deze motie kon ook op steun van de SGP-fractie rekenen. 

Raadslid Johan Sinke heeft over dit onderwerp het woord gevoerd in de raadsvergadering.