31 oktober 2023

Gemeenteraad doet meer dan 15 voorstellen tijdens begrotingsvergadering.

Meer dan vijftien voorstellen kwamen voorbij in de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2023 waarin de meerjarenbegroting van de gemeente is vastgesteld. In dit artikel een overzicht met een aantal voorstellen en de uitkomst daarvan. 

1. SGP, VVD, CDA: Trendmatige verhoging van lokale belastingen vaststellen op 7.5% i.p.v. 9.4%. 

Onze inwoners worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van een hoge inflatie van afgelopen jaar. Doordat we als gemeente onze lokale belastingen indexeren op basis van de CBS-index werd door het college aan de gemeenteraad voorgesteld om de gemeentelijke belastingen met 9,4% te verhogen.

De Programmabegroting 2024-2027 laat voor de jaarschijf van 2024 echter een positief resultaat zien van 2 miljoen. Het is voor onze fractie niet wenselijk enerzijds een dermate positief resultaat te begroten en anderzijds de lokale belastingen volledig te indexeren. Daarom deden we het voorstel om de lokale heffingen met slechts 7,5% te verhogen.

Voordat we in de gemeenteraad tot stemming overgingen heeft de wethouder financiën toegezegd om in december met een voorstel te komen waarbij de totale lastenverhoging lager zou uitpakken dan de in het voorstel genoemde 7.5%. Daarom is uiteindelijk besloten om deze motie nu niet in te dienen en te wachten op het toegezegde collegevoorstel in december.

2. CDA, PvdA: Geen legeskosten meer voor Gehandicaptenparkeerkaart

CDA en PvdA deden het voorstel om geen legeskosten meer te vragen voor het aanvragen of het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook de verplichte medische keuring die iemand moet ondergaan om deze kaart aan te vragen zullen in de toekomst worden vergoed als iemand in aanmerking komt voor een gehandicaptenkaart. 

Deze motie kreeg steun van CDA, PvdA, SGP, CU, VVD en is aangenomen. Leefbaar Reimerswaal stemde tegen deze motie. 

3. CDA, PvdA: Pumptrackbanen in Reimerswaal

Het voorstel voor een pumptrackbaan in Reimerswaal is al heel wat keren voorbijgekomen in de raad van Reimerswaal. Niet in de laatste plaats omdat de kinderburgemeesters eensluidend het onderwerp op de agenda hebben gezet de afgelopen jaren. Inmiddels staat er een bedrag van 350.000 euro in de begroting om deze pumptrackbaan te realiseren. Het CDA en PvdA deden het voorstel om te komen tot het realiseren van drie kleinere pumptrackbanen in de kernen Krabbendijke, Kruiningen en Yerseke, door het begrootte bedrag te verdelen over deze kernen. 

De wethouder had in een eerder stadium al aangegeven om in te zetten op kleinere pumptrackbanen in meerdere kernen, zodat meer kinderen gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. Om die reden zien wij deze motie als overbodig en hebben we de motie niet gesteund. 

De motie kreeg unaniem steun van CDA, PvdA, Leefbaar Reimerswaal, SGP, VVD en CU.

4. CDA, PvdA: OV-fietsen in Reimerswaal

In Reimerswaal hebben we drie NS-stations in Rilland-Bath, Krabbendijke en Kruiningen-Yerseke. Omdat het belangrijk is voor de mobiliteit van treinreizigers dat zij, indien gewenst, hun reis verder kunnen vervolgen met een OV-fiets is de raad van mening dat de NS deze mogelijkheid ook aan moet bieden op de drie Reimerswaalse stations. Daarom is in een motie van de gemeenteraad het college opgeroepen om met de NS in gesprek te gaan met als doel het plaatsen van OV-fietsen op de stations Kruiningen-Yerseke, Krabbendijke en Rilland-Bath.

De motie kreeg unaniem steun van CDA, PvdA, SGP, Leefbaar Reimerswaal, CU en VVD. 

5. PvdA: Geen legesheffing kermisexploitanten in 2024

Door de PvdA werd een voorstel gedaan om in 2024 geen leges te heffen voor de kermisexploitanten in Reimerswaal. De hoogte van de leges zou kermisexploitanten afschrikken om in Reimerswaal een plaats in te nemen en daarom zouden kiezen voor andere locaties. Volgens het PvdA is de kermis een belangrijke ontmoetingsplek die belangrijk is om te behouden in een sterk veranderende individualistische maatschappij. Om er zeker van te zijn dat de kermis in Reimerswaal behouden blijft is het voorstel gedaan om geen leges meer te heffen. 

Fractievoorzitter Artwin Otte, tijdens de raadsvergadering: 'Wij zouden er geen probleem mee hebben als de kermissen in Reimerswaal zouden verdwijnen. Daarnaast vragen we ons praktisch ook af waarom we aan een kermisexploitant geen leges zouden vragen, terwijl we dat aan een marktkraam op een wekelijkse standplaats wel blijven doen. Dit voorstel steunen wij niet'.

De motie kreeg steun van PvdA, Leefbaar Reimerswaal, VVD, VVD en CU en is aangenomen. Onze fractie stemde tegen de motie.

6. SGP: Zorg voor goede onderwijshuisvesting

Kinderen in Reimerswaal horen kwalitatief onderwijs te krijgen in een goed gebouw met alle benodigde faciliteiten en een goed binnenklimaat. (denk aan aan verwarming, koeling, ventilatie e.d.). Daarnaast is onze fractie van mening dat schoolbesturen duidelijkheid moeten hebben over de planning van nieuwbouw en verbouw van scholen, in relatie tot keuzes die schoolbesturen moeten maken voor het meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsinvesteringen. 

Het nieuwbouwen en verbouwen van scholen vergt steeds flinke investeringen met bijbehorende jaarlasten voor de gemeente. Dat zorgt ook voor wisselende lasten over de verschillende jaren van de begroting, afhankelijk van welke investeringen gepland staan. Onze fractie deed daarom het voorstel om als gemeente jaarlijks een gelijk bedrag te reserveren voor de verbouw en nieuwbouw van onze scholen in de toekomst, gebaseerd op een langjarige doorrekening van de benodigde investeringen voor onze scholen. Tevens stellen we voor om een eenmalig startbedrag in deze reserve toe te voegen. zodat we op korte termijn hiermee aan de slag kunnen. Daarmee waarborgen we op lange termijn de beschikbaarheid van financiële middelen voor de kwalitatieve verbouw en nieuwbouw van scholen en zorgen we op lange termijn voor minder wisselingen in de jaarlasten voor de gemeente. 

Deze motie kreeg unaniem steun van SGP, Leefbaar Reimerswaal, CU, PvdA, CDA.

7. Leefbaar Reimerswaal: Buitendijkse fietspaden in Reimerswaal

Reimerswaal ligt tussen de dijken van de Oosterschelde en de Westerschelde. Op veel plaatsen zijn ook buitendijkse fietspaden, maar niet overal. Op initiatief van Leefbaar Reimerswaal is het voorstel gedaan aan het college om bij het Waterschap Scheldestromen aan te dringen om ook op de trajecten Waarde-Rilland en Krabbendijke-Yerseke een buitendijks fietspad te realiseren. 

Deze motie kreeg steun van Leefbaar Reimerswaal, SGP, CU, PvdA, VVD. CDA stemde tegen de motie. 

Hier kunt u de agenda terugvinden en de moties inzien.