24 januari 2023

Plannen voor meer groen in Reimerswaal

Met de vaststelling van een nieuw groenplan voor de periode 2023-2027 kan Reimerswaal, als het om openbaar groen gaat, er weer even tegenaan. De gemeenteraad vergaderde op dinsdag 24 januari in een levendig debat over het nieuwe groenplan en over een motie van PvdA en ChristenUnie om meer aandacht te geven aan biodiversiteit in Reimerswaal. 

Het uitgebreide groenplan is tot stand gekomen mét bewoners, ondernemers en belangenverenigingen. Inwoners kregen de kans om via een vragenlijst en een interactieve kaart om mee te denken over dit groenplan. Zo konden zij hun mening geven over de verschillende thema’s en waardevolle groene locaties aanwijzen. De belangrijkste onderwerpen die inwoners aangaven zijn de hoofdthema's geworden in het nieuwe plan. 

Missie
Om structuur te geven aan het beleid heeft de gemeente een missie geformuleerd: '
De gemeente Reimerswaal staat voor een passende, groene leefomgeving, met aandacht voor natuurwaarde, identiteit, klimaatadaptatie en het welzijn van de inwoners'. Op basis van de onderstaande 6 pijlers wil de gemeente concreet invulling geven aan het groen. 

1. Ontwikkelingen in het groen sturen we op basis van de vier thema’s: welzijn, natuurwaarde, klimaatadaptatie en identiteit.

2. We betrekken inwoners bij de inrichting en het onderhoud van het groen.

3. Het groen in onze gemeente heeft een functie.

4. Ons groen richten we in voor de toekomst.

5. De gemeente werkt toe naar een groennorm.

6. Ons groen is schoon, heel en veilig

Concrete plannen
Concreet zijn er diverse ambities te lezen waar de gemeente mee aan de slag wil de komende jaren. Op sommige locaties zou bijvoorbeeld minder intensief gemaaid kunnen worden en er worden extra bomen aangeplant. Ook zou het kunnen dat de gemeente in sommige situaties gratis een boom beschikbaar stelt aan inwoners.

Instemming
Het plan kon op veel instemming rekenen binnen de gemeenteraad. Alle fracties benadrukten het belang van groen in onze leefomgeving en spraken hun steun of complimenten uit voor het nieuwe gemeentelijk groenplan. Ook onze fractie heeft waardering uitgesproken voor het plan. Daarbij hebben we de portefeuillehouder gevraagd om voor de verschillende onderdelen genoeg financiële middelen te reserveren. 

Biodiversiteit
De motie van PvdA en ChristenUnie om extra aandacht te vragen voor biodiversiteit werd niet gesteund door de andere fracties. Wilko Zandee: 'Biodiversiteit mag zeker aandacht krijgen in onze gemeente. Maar het is niet zo dat er op dit gebied niets gebeurt in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de akkerranden die ingezaaid worden binnen onze gemeente. Binnen het nieuwe plan is ook voldoende aandacht voor biodiversiteit'. Wethouder Both liet weten dat de gemeente ieder jaar 2.000 kilo bloemenzaad beschikbaar stelt voor landbouwers om akkerranden in te zaaien. Op het laatste moment hebben de indieners van de motie daarom besloten de motie niet in te dienen. 

Voor de liefhebber: Het plan is hier online te lezen.

Raadslid Wilko Zandee voerde namens onze fractie het woord over dit agendapunt.