8 februari 2021

Raadsvoorstel Voedselbank

In de opinieraad van 12 januari 2021 lag er een raadsvoorstel ‘Subsidie Voedselbank de Bevelanden’ ter bespreking. In dat raadsvoorstel vroeg het college in te stemmen met o.a. het volgende:

 

  1. de subsidieovereenkomst met de Stichting Voedselbank de Bevelanden voor de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024;
  2. de jaarlijkse indexering van de huur met 1,5% met ingang van 2023 en 2024 en dat de hieraan gekoppelde subsidie naar rato van het aantal inwoners wordt verdeeld over de Bevelandse gemeenten, conform de berekening van WIZ;
  3. hiervoor in 2021 en 2022 een bedrag van € 8.250 bijramen op programma 6, ten laste van onvoorzien structureel;
  4. in 2023 een bedrag van € 8.374 en in 2024 een bedrag van € 8.501 bijramen op programma 6, ten laste van onvoorzien structureel;
  5. Stichting Voedselbank de Bevelanden schriftelijk van uw besluit in kennis stellen.

Reactie op dit raadsvoorstel vanuit de SGP fractie:

Vanuit het aandachtsgebied WIZ (Werk Inkomen Zorg) heb ik een aantal vragen gesteld, maar allereerst veel waardering en respect uitgesproken namens de SGP fractie voor alle medewerkers en de vrijwilligers die het steeds weer mogelijk maken dat de Voedselbank haar belangrijke taken in de samenleving kan invullen. Ik maak soms van dichtbij mee welk groot verschil de Voedselbank kan maken in het dagelijkse leven van mensen en gezinnen. Veel waardering daarvoor en onze ondersteuning zeker waard.

In dat licht is het wel jammer dat de verhuurder van het pand waarin de Voedselbank gevestigd is, de korting die hij jaarlijks gaf, niet meer wil verstrekken. Daartegenover juist goed dat er ondanks het wegvallen van deze korting, continuïteit geboden kan worden aan de locatie waarin de Voedselbank haar taken kan doen. In die zin kunnen we akkoord gaan met het voorstel wat er ligt.

Een andere vraag kwam boven bij ons: hoeveel inwoners c.q. gezinnen uit Reimerswaal maken er gemiddeld gebruik van de voorzieningen van de Voedselbank? De portefeuillehouder, wethouder D.A. Verburg gaf aan dat dit per jaar verschilt, maar gemiddeld komt het neer op ongeveer 45 personen/gezinnen eenheden per jaar

Een andere belangrijke vraag is: de mensen die gebruik maken van de Voedselbank hebben doorgaans niet of nauwelijks beschikking over eigen vervoer om de goederen van de Voedselbank op te halen in Goes. Worden de pakketten ook thuis bij mensen in Reimerswaal gebracht? Zo ja, zijn daar kosten aan verbonden voor de Voedselbank en/of de ontvangers? Zo niet, hoe kunnen we bereiken dat de goederen thuis bezorgd worden bij mensen. Uit antwoord van wethouder D.A. Verburg bleek dat er een aantal verdeelpunten in Reimerswaal zijn, waar de mensen die geen eigen vervoer hebben, wekelijk hun voedselbank pakket kunnen ophalen.

En tenslotte: we spreken nu over de Voedselbank. Een ander belangrijke voorziening naast de Voedselbank is de Kledingbank. Is deze voorziening ook voor onze inwoners beschikbaar. In 2019 zijn er twee tijdelijke winkels van de Kledingbank Zeeland in een gebouw in de Weihoek geweest. Er zijn diverse initiatieven geweest, o.a. met een mobiele kledingbank. Als ik op de website kijk van de Kledingbank Zeeland, dan lees ik dat ze filialen hebben in Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Is er mogelijkheid om als gezamenlijke gemeentes met de Kledingbank te kijken of er mogelijkheden zijn om in Zuid Beveland, en liefst in Reimerswaal iets mogelijk te maken? Het antwoord van wethouder D.A. Verburg is dat er zeker contact met de Kledingbank is. Hij onderschrijft de initiatieven die genomen worden en zal vanuit de gemeente dat ook zeker steunen.

De SGP fractie heeft na deze antwoorden aangegeven volledig te kunnen instemmen met het voorstel. Op deze manier geven we het sociale gezicht van SGP weer iets meer glans. We moeten als samenleving goed zorgen voor onze inwoners, die deze steun nodig hebben. We zullen de ontwikkelingen en financiële ondersteuning van de Voedselbank blijven volgen en als het nodig is vragen stellen aan de portefeuillehouder. 

Leonard Harthoorn, raadslid SGP