20 juni 2023

Reimerswaal denkt na over toekomst kernen en bedrijventerreinen

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2023 heeft de raad haar visie gedeeld over de gewenste ontwikkelingen m.b.t. woningbouw in de kernen en uitbreiding van bedrijventerreinen. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in een structuurvisie. De structuurvisie is voor de toekomst ook een afwegingkader voor nieuwe initiatieven. De huidige structuurvisie dateert inmiddels al sinds 2012 en is daarom aan herziening toe. 

Na de vaststelling van deze visie in 2012 heeft de tijd uiteraard niet stil gestaan. Een aantal ontwikkelingen zijn inmiddels gerealiseerd en er zijn nieuwe inzichten en ontwikkelingen in beeld, waarin de structuurvisie niet voorziet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de grote woningbehoefte. Eerst werd uitgegaan van dreigende krimp, maar nu is sprake van groei en daarmee van een grotere behoefte aan woningen. Ook zijn er nieuwe regionale afspraken gemaakt over de realisatie van bedrijventerreinen. De uitbreiding van de bedrijventerreinen wordt gecombineerd met aanpassingen aan de infrastructuur ten behoeve van een goede ontsluiting. Verder speelt een aantal herstructureringsopgaven (zoals het sportcomplex in Krabbendijke, de verplaatsing van supermarkten in Yerseke en Krabbendijke en de herontwikkeling van vrijkomende locaties).

Hieronder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Artwin Otte tijdens de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad.

Wij zijn blij met deze geactualiseerde structuurvisie. Zoals aangegeven omvat deze doelen, ambities en concrete projecten die de gemeente komende jaren wil bereiken en verwezenlijken. En wij hebben eerder aangegeven dat het een heel goede zaak is dat we als gemeente vooruitkijken. Niet met de gedachte dat we precies weten hoe Reimerswaal er over 10 jaar uit ziet of moet zien, maar wel om de richting te bepalen waar we naar toe willen.

Dat gelijktijdig met het presenteren van deze structuurvisie is gekozen om het voorkeurrecht gemeenten toe te passen vinden wij een goede zaak. Een gemeente moet voortvarend en daadkrachtig kunnen optreden, uiteraard met respect voor rechten en eigendommen van onze inwoners en grondbezitters.

De keuze om vooruitlopend aan het maken van een omgevingsvisie deze structuurvisie nog te actualiseren kunnen wij ondersteunen, echter een omgevingsvisie kan nog wel iets meer ruimte geven aan de vraag wat we met Reimerswaal willen. Concreet: niet alleen hoeveel hectare bedrijventerrein we erbij willen, maar vooral waarom we dat willen en hoe we dat dan ingevuld willen zien en welke consequenties dat heeft voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten (want hoe meer bedrijven hoe meer arbeidsmigranten incl. huisvesting) en hoe meer bedrijventerrein hoe minder landbouwgrond,  en willen we elk bedrijf dan ruimte bieden in onze gemeente of kiezen we vooral voor lokale ondernemers en niet voor grote distributiecentra? Deze onderliggende vragen zijn van groot belang om te beantwoorden en wij zijn blij dat de nieuwe omgevingswet ons hierbij ook gaat helpen.

Tot een enkel jaar geleden was een visie met deze ambities voor uitbreiding op gebied van woningbouw en bedrijventerreinen, met name dat laatste, ondenkbaar. We zijn blij dat er nu wel ruimte is voor uitbreiding maar ik denk wel dat we op moeten passen om nu niet door te slaan. De vragen die ik net benoemt hebt zijn voor ons echt wezenlijk. Wij zijn absoluut niet op zoek naar 50 hectare extra bedrijventerrein in Reimerswaal de komende 5 jaar.

Om direct op de bedrijventerreinen verder te gaan, de gekozen locaties voor uitbreiding van bedrijventerreinen kunnen wij ondersteunen. Wel een opmerking over de voorziene uitbreiding van Nishoek. Wij vragen er nadrukkelijk aandacht voor om te zorgen dat de extra verkeersbewegingen die dit met zich mee gaat brengen niet langs de kern Kruiningen gaan komen. Ofwel geen extra verkeer naar de ovonde bij de Uitkijk, maar alles naar de Zanddijk en vandaar direct de A58 op.

We vinden het jammer dat er geen ruimte is gevonden voor kleinere ondernemers bij bijvoorbeeld Krabbendijke. We doen bij deze de oproep om toch nog eens te kijken of daar mogelijkheden zijn om ruimte te bieden aan startende ondernemers die wat kleine bedrijfsruimte zoeken.

Als het gaat over woningbouwbehoefte kunnen wij het streven naar twee-derde van de woningen in een betaalbare prijscategorie van harte ondersteunen. Verder vragen wij ook nadrukkelijk aandacht voor het realiseren van seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen. Wij krijgen echt veel signalen dat daar grote behoeft aan is.

De gekozen uitbreidingsrichtingen van de dorpskernen kunnen wij ondersteunen. Twee opmerkingen daarover:

Onder de kern Yerseke krijgt toerisme best een grote plek, er wordt zelfs gesproken over verblijfstoerisme, dat is iets waar we in een omgevingsvisie denk ik nog wel eens goed over moeten nadenken, maar is niet direct waar wij naar op zoek zijn. Wij worden enthousiaster van een zin als “de recreatieve belevingswaarde van Yerseke wordt verder versterkt op een manier die past bij de aard en de schaal van het dorp”.

Over de uitbreiding van Krabbendijke naar de oostkant vragen we ons af of daar geen belemmeringen gezien worden van het reeds aanwezige bedrijventerrein Oostpolder? 

In de laatste paragraaf wordt gesproken over fondsvorming. Dit heeft onze hartelijke steun. Het uitgeven van bouwgrond voor woningen en bedrijfsgebouwen bied ruimte om opbrengsten te creëren die gebruikt kunnen worden voor revitalisering en transformatie van verouderde bedrijventerreinen. Of als het over de dorpskernen gaat voor het opknappen van delen die dreigen te verpauperen. Op die manier voorkomen we ook dat we vooral blijven uitbreiden omdat dat de goedkoopste en snelste manier is. Echter van groot belang is dat we op lange termijn kijken en zorgen dat onze dorpskernen en ook met name de bestaande delen een fijne woon- en leefomgeving bieden. Dus deze fondsvorming heeft echt onze steun en wij zien graag concretere voorstellen hierin tegemoet.

Ik rond af, de gemaakte opmerkingen doen niet af aan het algehele beeld dat deze structuurvisie getuigd van ambities en zorg voor onze inwoners en bedrijven die wij van harte ondersteunen.

Dit artikel is een weergave van de bijdrage van fractievoorzitter Artwin Otte tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raadsvergadering.

De structuurvisie wordt nu ter inzage gelegd en daarop kunnen alle inwoners en/of bedrijven reageren. Na deze geactualiseerde structuurvisie gaat de gemeente aan de slag met een brede omgevingsvisie voor de gemeente waarbij de gemeente ook mogelijkheden zal bieden tot participatie door de samenleving. 

Hier leest u de actualisatie van de structuurvisie