28 februari 2024

Reimerswaal krijgt eigen kerkenvisie

In heel Nederland komen kerken steeds meer onder druk te staan. Sommige kerkgebouwenverliezen hun religieuze functie, verwisselen van eigendom en krijgen een passendeherbestemming. Andere kerkgebouwen hebben te maken met een steeds kleinere groepkerkgangers. Het in stand houden van de kerkgebouwen vergt grote (financiële) inspanningen die niet altijd leiden tot het gewenste resultaat, waardoor het kan gebeuren dat een kerkgebouw alsnog verslechtert. Ook kan de behoefte aan meervoudig of aangepast gebruik van het kerkgebouw ontstaan. Aan de andere kant zijn er ook kerken die juist te maken hebben met een groeiend aantal leden. Bij deze kerken groeit de behoefte aan een groter kerkgebouw. 

Om aan de slag te gaan met dit vraagstuk, heeft de gemeente Reimerswaal besloten een eigen kerkenvisie op te stellen. Het doel van de kerkenvisie is om te komen tot een duurzame en integrale toekomstvisie vooralle 27 kerkgebouwen binnen de gemeente die oorspronkelijk als kerkgebouw gebouwd zijn. De kerkenvisie geeft inzicht in de huidige status en toekomstperspectief van alle kerkgebouwen. In de kerkenvisie is inzichtelijk gemaakt hoe de kerkgebouwen in de gemeente Reimerswaal ervoor staan. Inzichtelijk is gemaakt welke functies (en eventuele nevenfuncties) een kerkgebouw heeft. Binnen Reimerswaal is het grootste deel van de kerken religieus in gebruik. Het overige deel is in transitie, al herbestemd of in aanbouw. Verder is inzichtelijk gemaakt voor welke kerken instandhouding op korte termijn onder druk komt te staan en wat de urgentie is om actie te ondernemen. Ofwel, het toekomstperspectief van alle kerkgebouwen binnen Reimerswaal is inzichtelijk gemaakt.

Bij de behandeling van deze kerkenvisie tijdens de raadsvergadering van 27 februari hebben we aandacht gevraagd voor de invulling van leegstaande kerken. We hebben daarbij meegegeven dat we graag zien dat het college in het oog houd dat het doel van een kerk is om God te eren. Wat onze fractie betreft vinden we dan ook dat een eventuele herbestemming van een leegstaand kerkgebouw niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld het organiseren van dansfeesten, zoals vorig jaar in de Maria Magdalenakerk te Goes en de Laurenskerk te Rotterdam wel het geval was. 

Ook hebben we meegegeven dat we liever niet zien dat de locaties ingevuld worden met (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten, omdat de kerken vaak midden in de woonkernen staan.

Tijdens de raadsvergadering heeft raadslid Leonard Harthoorn hierover het woord gevoerd.