21 juni 2024

Reimerswaal roept regering op tot gezinstoets bij nieuwe wetgeving

In de gemeenteraadsvergadering van 18 juni is op initiatief van SGP Reimerswaal unaniem een motie aangenomen om als gemeente Reimerswaal de regering op te roepen bij nieuw beleid actief te toetsen wat de effecten zijn voor het gezin. Daarbij hebben we uitgesproken dat de oorzaak van de enorme toename van jeugdhulp, eenzaamheid e.d. met name te wijten is aan te weinig aandacht voor het gezin.

Wij zien dan ook graag een inzet op het voorkómen van deze noodzakelijke zorg. Het beleid wat landelijk gemaakt wordt, moet ons inziens getoetst worden op de doorwerking van dit beleid op gezinnen en op de sociale cohesie in onze samenleving. We zijn echt te veel gericht op economische groei. We werken een prestatiemaatschappij in de hand. Waarom wordt er in heel veel wetgeving en beleid uitgegaan van het individu? Wij pleiten ervoor het gezin een grotere plaats te geven. Om bij nieuw beleid te toetsen wat de effecten hiervan zijn op het gezin. In het bijzonder als het gaat om wetgeving op gebied van inkomensbeleid en arbeidsparticipatie. Het is toch kwalijk dat ouders die er bijvoorbeeld voor kiezen om onbetaalde taken te doen zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk of zorgen voor kinderen, zich niet gewaardeerd voelen door de overheid in beleidsregelingen rondom bijvoorbeeld kinderopvang, die alleen gesubsidieerd wordt als je betaald werk verricht.

De waarde van het gezin kunnen we niet genoeg waarderen. Hoezo wordt mantelzorg aan naaste familie wel door velen aangeprezen maar door onze landelijke overheid uiteindelijk minimaal gestimuleerd. We zien toch in de ontwikkelingen in het sociaal domein dat mantelzorg een steeds belangrijkere plaats in zal gaan nemen. Hoe waardevol is het als die mantelzorg binnen gezin en familie geleverd kan en mag worden. En indien deze mogelijkheden er niet zijn in familie of gezinsverband dan moeten we er als overheid zijn om te helpen, laat daarover geen twijfel zijn. Maar het is toch veel waardevoller om als overheid eerst in te zetten om mogelijkheden binnen gezin en familie te creëren. 

Hieronder leest u de tekst van de motie:

constaterende

dat er sprake is van een alsmaar toenemende mentale problematiek in gezinnen, zowel bij ouders als kinderen;

overwegende

dat het beleid van de rijksoverheid op het gebied van bijvoorbeeld inkomen en arbeidsparticipatie direct invloed heeft op het welzijn van onze inwoners;

ten gevolge hiervan steeds meer gezinnen last hebben van prestatiedruk of onderwaardering door de overheid;

en van mening zijnde

dat het gezin als de hoeksteen of het cement van de samenleving meer bescherming verdient.

en draagt het college op

  • bij nieuw beleid en nieuwe wetgeving proactief te toetsen op de gevolgen voor  het gezinsleven;
  • de rijksoverheid op te roepen proactief te toetsen bij nieuw beleid en nieuwe wetgeving op de effecten voor het gezinsleven;
  • dit standpunt van de gemeente Reimerswaal onder de aandacht te brengen bij de leden van de Eerste- en Tweede Kamer, de Regering en alle Nederlandse gemeenten (via de VNG).

De motie is ingediend door fractievoorzitter Artwin Otte en unaniem aangenomen door de gemeenteraad.