24 juni 2022

Reimerswaal spreekt zich uit tegen eenzijdige stikstofaanpak

Op vrijdag 10 juni 2022 heeft het kabinet plannen gepresenteerd om stikstofreductiedoelstellingen te halen. Ook gemeenten krijgen in dit beleid een rol. Wij vinden deze plannen te eenzijdig en nemen daarom samen met CDA Reimerswaal het initiatief voor een motie die we indienen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 28 juni D.V. Ook de andere politieke partijen in Reimerswaal worden uitgenodigd de motie te ondertekenen.

Hieronder leest u de tekst van de motie: 

De raad van de gemeente Reimerswaal, in vergadering bijeen d.d. 28 juni 2022

Onderwerp
Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

constaterende dat
- het kabinet op vrijdag 10 juni 2022 de startnotitie Nationaal Programma Landelijk
gebied heeft gepubliceerd;
- hierin voor de gemeenten richtinggevende stikstofreductiedoelstellingen zijn
opgenomen;
- deze stikstofreductiedoelstellingen eenzijdig gericht zijn op de landbouw, terwijl een
integrale aanpak vereist is waarbij alle sectoren, waaronder industrie, verkeer en
luchtvaart, betrokken worden;

overwegende dat
- de richtinggevende doelstellingen grote, nadelige gevolgen hebben voor het
platteland.
- de sociaaleconomische gevolgen van deze startnotitie desastreus zijn voor het
toekomstperspectief van de agrarische sector;
-  Agrariërs essentieel zijn voor een goed agrarisch natuurbeheer in onze gemeente;

- De agrarische sector onmisbaar is voor de voedselvoorziening van onze bevolking;

roept het college op,

richting de provincie Zeeland aan te geven dat:
1. De doelstellingen uit de startnotitie NPLG onaanvaardbare gevolgen betekenen voor
de agrarische sector, aanverwante bedrijven, de natuur en het platteland;
2. Het van groot belang is dat er een integrale aanpak komt waarbij alle sectoren
betrokken worden;

3. Er voor en met agrariërs een deugdelijke en heldere (middel)langetermijnvisie ontwikkeld moet worden, zodat de sector voldoende toekomstperspectief geboden wordt;
4. Deze motie bij alle gemeenteraden, PS en GS van de provincie Zeeland kenbaar te
maken;

en gaat over tot de orde van de dag.