30 april 2024

Vragen over vergunningverlening Koningsdag Waarde

Tijdens de laatste raadsvergadering op 16 april heeft een inspreker (dhr. Overbeeke) namens oranjevereniging Waarde zijn ontevredenheid gedeeld over de gang van zaken m.b.t. vergunningverlening voor het evenement Koningsdag Waarde. 

  • Vanuit de Oranjevereniging in Waarde krijgen we signalen dat er problemen zijn rondom het veiligheidsplan voor de viering van Koningsdag op 27 april DV. Klopt dit, en welke problemen zijn er volgens het college c.q. portefeuillehouder dan precies?
  • Zijn er nieuwe of risicovollere activiteiten gepland voor Koningsdag in Waarde dan voorgaande jaren, waarin elk jaar een veiligheidsplan is goedgekeurd door de gemeente Reimerswaal en er een verantwoorde Koningsdag gevierd kon worden binnen de veiligheidsnormen die er golden?
  • De Oranjevereniging heeft kennelijk gevraagd aan de gemeente Reimerswaal om advies en handvatten om de veiligheid ook dit jaar te kunnen waarborgen? Zijn deze adviezen en handvatten ook daadwerkelijk gegeven en is daar in meegedacht vanuit de gemeente? Zo ja, welke handvatten en adviezen heeft de gemeente Reimerswaal gegeven? Zo nee, waarom denkt de gemeente Reimerswaal hierin niet mee?
  • Hoe kijkt de gemeente Reimerswaal c.q. college aan tegen de communicatie met de Oranjevereniging Waarde? Op welke momenten is er (schriftelijk) gecommuniceerd met de Oranjevereniging? De Oranjevereniging geeft aan dat er niet of nauwelijks te communiceren is? Tot op dit moment zou er ondanks toezeggingen vanuit de gemeente, nog geen reactie gekomen zijn op hun vragen. De deadline was 11 april, uiterlijk op die datum zou er reactie gekomen zijn. Helaas is er nog niets ontvangen. En het is vandaag (datum raadsvergadering) 16 april, nog 11 dagen te gaan tot Koningsdag, terwijl het eerste plan door de Oranjevereniging begin februari dit jaar is ingediend.
  • Is het college/portefeuillehouder bereidt om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met de Oranjevereniging om e.e.a. in goede banen te leiden, zodat er leuke, verantwoorde en veilige Koningsdag in Waarde gehouden kan worden, waaraan veel vrijwilligers meewerken, zoals dat tot nu toe elk jaar het geval was en mogelijk werd gemaakt door de gemeente Reimerswaal?

Burgemeester van Egmond, de portefeuillehouder voor Openbare Orde en Veiligheid, zei in haar reactie op de vragen dat regelgeving doorlopend veranderd en dat steeds getoetst wordt of activiteiten veilig kunnen plaatsvinden. Op basis daarvan is de afweging gemaakt dat er geen optocht zou kunnen plaatsvinden door het dorp. Naar aanleiding van de vragen heeft de burgemeester toegezegd nogmaals de mogelijkheden te bekijken in overleg met het Oranje Comité Waarde. 

Uiteindelijk is een vergunning afgegeven aan het Oranje Comité Waarde. Gelukkig kon de dag en optocht zonder incidenten plaatsvinden.

De belangrijkste reden dat wij over deze activiteit vragen hebben gesteld is dat we ons zorgen maken dat de overheid altijd ieder risico wil beheersen door steeds verder gaande beperkingen op te leggen aan organisatoren van activiteiten die vaak al jarenlang plaatsvinden. 

De vragen zijn gesteld door raadslid Leonard Harthoorn.