9 november 2021

Windenergie in Reimerswaal? Ja, maar niet overal

In de besluitraad van 2 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen Windpark ZE-BRA.

In een eerdere bijdrage (https://reimerswaal.sgp.nl/actueel/nieuws/concept-verklaring-van-geen-bedenkingen-windpark-ze-bra) hebben wij u meegenomen in het jarenlange proces wat er is gevolgd om tot dit besluit te komen.

Nadat de gemeenteraad op 20 juli 2021 ingestemd had met het ontwerp verklaring van geen bedenkingen heeft het college de benodigde vergunningen gepubliceerd. Daarop konden zienswijzen worden ingediend. Totaal zijn er 10 zienswijzen ontvangen.

Ook heeft de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage (MER) en de RUD Zeeland advies gegeven.

Met de bouw van het windpark wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de beleidsdoelstellingen van het Rijk, de provincies Zeeland en Noord-Brabant en die van de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht met betrekking tot het reduceren van de broeikasgas uitstoot in 2030.

Het gebied is door de provincie Zeeland aangewezen als ‘concentratielocatie voor windenergie’. Binnen de gemeente Reimerswaal voldoet dit gebied omdat wij uitgesproken hebben dat we grootschalige duurzame opwekking willen clusteren.

Met de initiatiefnemers zijn afspraken gemaakt voor een jaarlijkse afdracht in een duurzaamheidsfonds. Uit dit fonds kunnen verduurzamingsprojecten worden betaald in de directe omgeving van het windpark. Door het openstellen van een obligatielening kunnen de directe omgeving mee profiteren bij deelname van het rendement van het windpark. 

De zienswijzen die zijn ingediend gingen o.a. over:

Natuur: vragen over aanvaring van vogels en vleermuizen. De wespendief is in dit gebied actief en daarom zijn er bepaalde afspraken gemaakt om deze bijzondere vogel te beschermen.

Landschap: vragen over 2 windturbines die niet in lijn zouden staan. De opstelling is zo gemaakt alsof het lijkt of ze 2 aan 2 zijn opgesteld. De uitleg was dat turbine 8 is verplaatst omdat op de oorspronkelijk plaats beschermde diersoorten zoals de marter en buizerd voorkomen.

Er werden ook vragen gesteld over de omwonendenregeling. De inbreng was dat er onvoldoende rekening gehouden was met de direct omwonenden. Mede door inbreng van de gemeenteraad is er door de initiatiefnemers nog een extra tegemoetkoming gedaan.

De commissie voor de milieu effectrapportage heeft een toetsingsadvies gegeven. Daaruit kwam naar voren dat er rekening gehouden moet worden met de stikstof problematiek i.v.m. het nabijgelegen natuurgebied Brabantse Wal. Verder kwam uit het advies naar voren dat er rekening gehouden met worden met een uitspraak van de Raad van State (30-06-2021). In deze uitspraak is het oordeel dat de normen voor geluid- en slagschaduwhinder niet voldoen aan de Europese Richtlijnen. Het college heeft daarom zelfstandig normen opgenomen die
volgens haar wel voldoen aan deze richtlijn.   

De gemeenteraad heeft ingestemd met het raadsvoorstel. (de fractie van de ChristenUnie heeft tegengestemd)

 De verslaglegging in het nieuws van het besluit:

https://www.pzc.nl/bevelanden/ook-van-reimerswaal-mag-windpark-ze-bra-er-komen~ad9534f7/

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/130915/Windpark-Ze-Bra-mag-er-komen-als-het-aan-de-Reimerswaalse-raad-ligt

Besluitraad 2-11-2021

https://reimerswaal.notubiz.nl/vergadering/857806/Besluitraad%2002-11-2021

---

De bijdrage is geleverd door raadslid Tonnie Bliek.