2 april 2024

Woonzorgvisie: een kader voor de komende jaren

De Bevelandse woon(zorg)visie is opgesteld door de 5 gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord Beveland en Reimerswaal. De visie stelt vast wat de 5 gemeenten samen op het gebied van wonen en zorg moeten bereiken. Lokaal kan de gemeente zelf nadere invulling geven aan de doelstellingen. De visie is gericht op 5 thema’s. Hieronder een aantal punten uitgelicht die onder de thema’s vallen:

1. Nieuwbouw

De ambitie is om 5.500 nieuwe woningen te realiseren t/m 2030.

2. Ouderen(zorg)

De Bevelanden vergrijst bovengemiddeld. Het streven is dat het aantal nultredenwoningen in 2030 met 2100 moet zijn uitgebreid.

 3. Aandachtsgroepen

Specifieke aandacht in deze visie, krijgen groepen inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden zoals o.a. uitstromers uit instellingen en Jeugdzorg maar ook inwoners die minder kansen hebben zoals studenten en starters.

4. Bestaande bouw & toekomstbestendigheid

Stimulering verduurzaming van de woningvoorraad op de Bevelanden. Extra aandacht voor de lage inkomens. Het Nationaal Warmtefonds biedt deze doelgroep bv. renteloze financiering aan.

5. Betaalbaarheid

Het streven is dat 2/3 van nieuwbouw betaalbaar blijft, dit betreft ook de sociale huur en middenhuur die is gebaseerd op de Woondeal. Voor specifieke doelgroepen zoals starters, kunnen de gemeentelijke instrumenten ingezet worden (starterslening) om voor hen de betaalbaarheid te vergroten

Deze visie schetst een kader van de plannen voor de komende jaren. Nu de vraagstukken op het gebied van wonen en zorg op de Bevelanden concreet in kaart zijn gebracht, zal met de uitwerking aan de slag worden gegaan door gemeente en provincie.

We hebben het voorstel gesteund. Het belangrijkste voor SGP Reimerswaal is dat er seniorenwoningen komen. Dat gaat volgens deze woonzorgvisie ook gebeuren, want het streven is dat er 2100 nultreden woningen toegevoegd worden aan de woningvoorraad op de Bevelanden tot 2030

Op de hoogte blijven? Volg het  Whatsapp kanaal van SGP Reimerswaal.